Przeglądy budowlane to zbiór czynności, które mają na celu sprawdzić, w jakim stanie znajduje się cały budynek oraz wszystkie jego instalacje i dodatkowe elementy. Wszystkie obiekty mieszkalne i budynki, powinny być poddawane regularnym kontrolom w trakcie ich użytkowania.

Odpowiedni okres, w którym należy przeprowadzać kontrole, ostał ustalony odpowiednio do trwałości i wytrzymałości instalacji czy konstrukcji.
Wszelkie kontrole są obowiązkiem właścicieli oraz zarządców budynków, obiektów mieszkalnych, wielorodzinnych lub jednorodzinnych. Poza tym, są oni również odpowiedzialni za przegląd zagród i domków letniskowych. Obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli nie bez powodu spoczywa na właścicielu budynku. Osoba, która zarządza budynkiem, musi mieć na uwadze bezpieczeństwo jego mieszkańców i użytkowników.

Po przeprowadzonej kontroli, należy bezzwłocznie skontaktować się z odpowiednim organem. Konieczne jest bowiem zawiadomienie (najlepiej pisemne), o odbyciu się kontroli.
Przeglądy budowlane mają na celu zapoznać się z aktualnym stanem budynku. Często, podczas takich kontroli, wykrywane są nieprawidłowości. Dzięki temu, można szybciej je zlokalizować i pozbyć się ich. Dodatkowo, wszelkie usterki czy awarie, które zostaną wykryte podczas przeglądu, są zawsze zapisywane przez osobę sprawdzającą. Ma to na celu zapobieganie podobnym wydarzeniom w przyszłości.

Roczne przeglądy budowlane

Niektóre elementy budynku należy sprawdzać często – co rok. Podczas przeglądu rocznego, przeglądowi zostaje poddany każdy element budynku oraz instalacji, które są narażone na działanie różnych czynników. Są to między innymi wyładowania atmosferyczne czy różne praktyki, które są wykonywane podczas użytkowania budynku.
Dodatkowo, należy dokładnie sprawdzić urządzenia oraz instalacje, których zadaniem jest poprawa funkcjonowania środowiska. Oprócz tego, przeglądowi podlega każda instalacja gazowa oraz przewody kominowe – zarówno spalinowe, wentylacyjne, jak i dymowe.
Elementy budynku, które są sprawdzane raz na rok, mogą być bardziej podatne na uszkodzenia – np. kominy.

 

przeglądy obiektów budowlanych

Pięcioletnie przeglądy

Istnieje również obowiązek dokonywania przeglądów pięcioletnich. Podczas takiego przeglądu, należy sprawdzić dokładnie stan techniczny całego budynku oraz jego przydatności. Trzeba skontrolować estetykę zarówno budynku jak i jego otoczenia. Oprócz tego, powinno sprawdzać się instalacje elektryczne oraz piorunochronowe. Instalacje te kontroluje się sprawność połączeń, stan, w jakim znajduje się osprzęt oraz wszelkich zabezpieczeń. Kontrola obejmuje także wszystkie środki ochronne przed porażeniami. Dodatkowo, istotne jest sprawdzenie odporności izolacji przewodów i uziemień każdej instalacji oraz aparatu.
Pięcioletnie przeglądy dotyczą tych elementów budynku, które są szczególnie wytrzymałe. Stan budynku nie zmienia się aż tak bardzo, jak stan elementów, które muszą być sprawdzane co rok.

Okresowe przeglądy budowlane

Wiele jest elementów budynku, które powinno wykonywać się rzadziej lub częściej. Niektóre z nich powinno przeprowadzać się dwa razy do roku lub częściej. Warto jednak dodać, że część obowiązkowych przeglądów jest sprawdzana w różny sposób i w innych terminach. Jest to w dużej części zależne od wielkości budynku i jego metrażu. Liczy się także wiek budynku oraz ewentualne prace remontowe i inne, które były przeprowadzane w określonym terminie.

Wiele jest przypadków, gdzie konieczne jest dokonywanie przeglądu instalacji lub innych elementów budynku. Take sytuacje mają miejsce, gdy np. w budynek uderzy piorun lub gdy zostanie on bardziej lub mniej zdewastowany przez warunki atmosferyczne. Należy również sprawdzać budynek każdorazowo, gdy zostanie on zdewastowany.

 

Firma STRUO zajmuje się wykonywaniem okresowych przeglądów budowlanych. Zapewnia ona również szereg dodatkowych usług, które pozwolą zadbać o budynek.